• Ελληνικά
 • English
Θέρμαι Αγιασμάτων

Οι θέσεις μας

Για την ανάπτυξη των Αγιασμάτων σε θερμαλιστικό κέντρο (λουτρόπολη)

Με βάση το θερμό ιαματικό νερό, η κοιλάδα των Αγιασμάτων μπορεί να αναδειχθεί σε ένα ελκυστικό θερμαλιστικό κέντρο, ένα χώρο θεραπείας, ίασης και ευεξίας για το σώμα και την ψυχή. Ένα τέτοιο κέντρο μπορεί να αποτελέσει την ατμομηχανή για την γενικότερη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξή της περιοχής και γενικότερα της Βόρειας Χίου.

Η βιωσιμότητα ενός τέτοιου κέντρου προϋποθέτει, ωστόσο, την προσέλκυση ικανού αριθμού, μέσου και ανώτερου εισοδηματικού επιπέδου επισκεπτών.

Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός της προσέλκυσης επισκεπτών πρέπει, από πλευράς Δήμου Χίου και Φορέα Ιαματικής Πηγής, να προγραμματισθούν και να πραγματοποιηθούν, ορισμένες άμεσα, άλλες σε ευθετότερο χρόνο, μια σειρά από ενέργειες, οι οποίες μπορούν να ενταχθούν σε δύο βασικές κατηγορίες.

 • Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει ενέργειες αναφορικά με την πηγή και τους άλλους φυσικούς πόρους, δηλαδή το προσφερόμενο προϊόν, ενώ
 • Η δεύτερη κατηγορία ενέργειες αναφορικά με την βελτίωση/δημιουργία των αναγκαίων υποδομών.
 
Οι θέσεις μας
Οι ενέργειες αναφορικά με την πηγή, σε προτεραιότητα (χρονοδιάγραμμα), είναι:
 • Να ολοκληρωθούν άμεσα τα έργα στην πηγή και γύρω από αυτή όπως τα πρότεινε ο γεωλόγος κ. Αγγελίδης, σε σχετική μελέτη του προς την Προμηθευτική και τον Δήμο Χίου από τον Οκτώβριο 2012 και τα οποία αποτελούν προϋπόθεση για την αναγνώριση της πηγής από την αρμόδια επιτροπή του ΕΟΤ, αλλά και την πιστοποίησή της από αρμόδιους ελληνικούς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς. Σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί ορισμένα μόνο από τα έργα αυτά, τα οποία πόρρω απέχουν από εκείνα που πρότεινε ο κ. Αγγελίδης.
 • Να προχωρήσουν το συντομότερο δυνατό όλες οι ενέργειες που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις (νόμοι 3498/2006, 17414/2009, 4049/2012 και 4179/2013) για την αναγνώριση της πηγής, γεγονός που αποτελεί προϋπόθεση για οποιοδήποτε παραπέρα βήμα. Στο άρθρο 20, παραγρ. 5 του νόμου 4179/2013 προβλέπονται οι δράσεις για την αναγνώριση της πηγής από τον ΕΟΤ.
 • Να γίνουν οι αναγκαίες ενέργειες (συστηματικές αναλύσεις από πιστοποιημένα εργαστήρια και ιατρικά κέντρα) ως προς τις ενδείξεις και αντενδείξεις του ιαματικού νερού και να δρομολογηθεί η πιστοποίησή του τόσο από τον ιατρικό σύλλογο Ελλάδος, όσο και από τους αρμόδιους ευρωπαϊκούς οργανισμούς, ώστε να συμπεριληφθεί στον κατάλογο των ευρωπαϊκών ιαματικών πηγών από τον οποίο επιλέγουν την προτίμησή τους οι Ευρωπαίοι ασφαλισμένοι με δαπάνη των ασφαλιστικών τους ταμείων.
 • Να εκσυγχρονιστεί το υπάρχον δημοτικό υδροθεραπευτήριο και να λειτουργήσει κανονικά σαν μονάδα ιαματικής θεραπείας, όπως έχει σχεδιασθεί. Για την συνέχιση της λειτουργίας του, ωστόσο, προβλέπεται στον νόμο 4179/2013 η υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών στον ΕΟΤ για την έκδοση σχετικής βεβαίωσης, σε διάστημα 8 μηνών από την δημοσίευσή (8-8-2013) του νόμου αυτού.
 • Να κατασκευασθεί παράκτια πισίνα, στο σημείο της πηγής, η οποία θα αποβεί σημαντικό στοιχείο έλξης επισκεπτών.
 • Να πραγματοποιηθεί γεωλογική-υδρολογική μελέτη και να δημιουργηθεί σύγχρονος αποταμιευτήρας στην πηγή πόσιμου νερού της Λευκάντριας
 
Οι θέσεις μας
Οι ενέργειες αναφορικά με τις υποδομές, οι οποίες μπορούν προγραμματισθούν σε βάθος 5ετίας, είναι:
 • Στην βελτίωση των υποδομών, από τις οποίες εκ των εξ’ών ουκ άνευ είναι η λύση του προβλήματος αποχέτευσης και επεξεργασίας των λυμάτων. Είναι αδιανόητο για ένα κέντρο θερμαλισμού, μια λουτρόπολη με αξιώσεις να προσελκύσει επισκέπτες πέραν των συνόρων, τα λύματα να αντιμετωπίζονται με βόθρους ή, το χειρότερο να κατευθύνονται στην θάλασσα.
 • Η βελτίωση της πρόσβασης στα Αγιάσματα από την Βολισσό. Δηλαδή, θα πρέπει να αμβλυνθούν οι απότομες στροφές και να διανοιχθούν τα στενά σημεία του δρόμου, ώστε και ο χρόνος της διαδρομής να μικρύνει και ορισμένοι, έστω, ταξιδιώτες να αποφεύγουν δυσάρεστες καταστάσεις (ναυτία κλπ.).
 • Απαραίτητες είναι, τέλος, ενέργειες καλλωπισμού και ευπρεπισμού του χώρου της πηγής, ώστε να εξελιχθεί σε αξιοθέατο σημείο ή έστω, να είναι επισκέψιμος. Ενέργειες καλλωπισμού καιε ευπρεπισμού πρέπει βέβαια να πραγματοποιηθούν και για τον οικισμό στο σύνολό του (βελτίωση δρόμων, φωτισμού, σήμανσης, συστήματος συλλογής και αποκομιδής απορριμμάτων κλπ.)

Όπως γίνεται φανερό, πρόκειται για ένα σύνολο ενεργειών, από τις οποίες ίσως οι περισσότερες είναι οργανωτικού χαρακτήρα και δεν απαιτούν χρήματα, ενώ μια σειρά από άλλες είναι επενδύσεις και απαιτούν κονδύλια.

Οι επενδύσεις στις υποδομές θα αποδώσουν σε βάθος χρόνου και είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη της ιδιωτικής επιχειρηματικής δραστηριότητας η οποία και θα μεριμνήσει για την δημιουργία προσφοράς των απαραίτητων υποδομών υποδοχής για τους επισκέπτες.

Η ΔΕΥΑΧ μπορεί να διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο σε όλα τα παραπάνω. Προϋπόθεση είναι να αναλάβει να λειτουργήσει σαν φορέας διαχείρισης του ιαματικού νερού με τα πλεονεκτήματα (ανταποδοτικό τέλος) και τις υποχρεώσεις που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις (βλ. νόμο 3498/2006, παραγρ. 13, καθώς και τον νόμο 4179/2013, παραγρ. 4 ). Η ΔΕΥΑΧ θα πρέπει να έχει το δικαίωμα ανάθεσης της διαχείρισης του νερού σε τρίτους.

Για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, όλες οι ενέργειες που αναφέρθηκαν παραπάνω θα πρέπει να ενταχθούν σε ένα σχέδιο, βάθους τουλάχιστον 5ετίας, το οποίο θα περιλαμβάνει ετήσια επιχειρησιακά σχέδια και θα αναθεωρείται σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης των ετήσιων επιχειρησιακών σχεδίων. Το σχέδιο θα πρέπει να περιέχει οπωσδήποτε και ένα σχέδιο μάρκετινγκ, σκοπός του οποίου θα είναι ο σχεδιασμός και η εκτέλεση όλων εκείνων των δράσεων που θα αποσκοπούν στην επίτευξη των τεθέντων στόχων.

Ο στόχος προσέλκυσης ικανού αριθμού, μέσου και ανώτερου εισοδηματικού επιπέδου, επισκεπτών είναι ρεαλιστικός. Οι πηγές άντλησης επισκεπτών είναι πολλές και ποικίλες. Ταυτόχρονα, η χώρα με τον τελευταίο νόμο του υπουργείου τουρισμού αναγνωρίζει και στρέφεται προς εναλλακτικές μορφές τουρισμού, στις οποίες ο ιαματικός τουρισμός καταλαμβάνει εξαιρετική θέση, δοθέντος ότι μπορεί να συνδυασθεί με τις άλλες μορφές τουρισμού που η χώρα και η Χίος ειδικότερα, έχουν συγκριτικά πλεονεκτήματα. Πρέπει να αναμένεται ότι η πολιτεία θα στηρίξει τις πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη του ιαματικού τουρισμού.

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, το ιαματικό νερό Αγιασμάτων είναι ένας σημαντικός φυσικός πόρος που ο Δήμος Χίου, για το καλό της οικονομίας του νησιού και των κατοίκων του, δεν πρέπει να τον αφήσει ανεκμετάλλευτο.


 

_______________________________________________________________________________________

 

 • Σημείωση:  

Το κείμενο που ακολουθεί είναι ένα προκαταρκτικό σχέδιο μάρκετινγκ για τον μετασχηματισμό των Αγιασμάτων σε ένα μικρό θερμαλιστικό κέντρο. Μας ζητήθηκε από τον Δήμαρχο Χίου κ. Μανώλη Βουρνούς και υποβλήθηκε στις 11/2/2015 στο Γραφείο του , καθώς και σε ορισμένους άλλους αξιωματούχους του Δήμου Χίου.

 

«Θέρμαι Αγιασμάτων» ΚοινΣΕπ.

Σχέδιο διαχείρισης  

δράσεων για την ανάπτυξη των Αγιασμάτων σε μικρό θερμαλιστικό κέντρο

Σκοπός

 • Η ανάδειξη της κοιλάδας των Αγιασμάτων σε ένα μικρό θερμαλιστικό κέντρο, ικανό να αλλάξει το πρόσωπο της κοιλάδας και γενικότερα της περιοχής της Αμανής, συμβάλλοντας στην δημιουργία πρόσθετου εισοδήματος και απασχόλησης στην σε μεγάλο βαθμό  εγκαταλειμμένη Βόρεια Χίο.

 

Προσφερόμενο προϊόν

Ο στόχος του μικρού «θερμαλιστικού κέντρου Αγιάσματα» είναι πραγματοποιήσιμος χάρη στην ύπαρξη φυσικών πόρων και κυρίως του θερμού ιαματικού νερού. Το θερμό ιαματικό νερό αποτελεί την βάση στην οποία θα κτισθεί το προσφερόμενο προϊόν, το οποίο δεν είναι άλλο από τον θερμαλισμό.

Ο θερμαλισμός είναι μια εναλλακτική μορφή τουρισμού που περιλαμβάνει, πέρα από την παραδοσιακή υδροθεραπεία και πολλές άλλες εφαρμογές με βάση το ιαματικό νερό (σε κάποιες περιπτώσεις σε συνδυασμό και με το θαλασσινό) που αποβλέπουν στην ίαση και την φροντίδα της σωματικής και ψυχικής υγείας και γενικά της ευεξίας του επισκέπτη, αλλά και της εμφάνισής του (καλλωπισμός κλπ.).

 • Η Ελλάδα, με τον τελευταίο νόμο του υπουργείου τουρισμού, αναγνωρίζει και στηρίζει εναλλακτικές μορφές τουρισμού, στις οποίες ο ιαματικός τουρισμός καταλαμβάνει εξαιρετική θέση, δοθέντος ότι μπορεί να συνδυασθεί με τις άλλες μορφές τουρισμού όπου  η χώρα και η Χίος ειδικότερα, έχουν συγκριτικά πλεονεκτήματα.

 

Αγορά στόχος

Η βιωσιμότητα του «θερμαλιστικού κέντρου Αγιάσματα» προϋποθέτει την προσέλκυση ικανού αριθμού, μεσαίου και ανώτερου μορφωτικού και προ παντός εισοδηματικού επιπέδου επισκεπτών.

Μέσα από την εφαρμογή κατάλληλων εργαλείων επικοινωνίας οι επισκέπτες αυτοί θα αναζητηθούν κατ’αρχήν στους κόλπους των κατοίκων του νησιού, των Χιωτών ανά την υφήλιο, των Ελλήνων γενικά, καθώς και των επισκεπτόμενων την Χίο τουριστών.

 • Τέλος, σε σημαντική πηγή επισκεπτών μπορεί να εξελιχθεί και η ΕΕ, ύστερα από την συμφωνία διασυνοριακής συνεργασίας για την υγεία, βάσει της οποίας επισκέπτες από την ΕΕ σε ιαματικές πηγές άλλων χωρών της ΕΕ μπορούν, υπό προϋποθέσεις, να δικαιολογούν τις δαπάνες τους στα ασφαλιστικά ταμεία των χωρών τους. Στην Ελλάδα, προς το παρόν, ένα μόνο ξενοδοχείο, το «Θέρμαι Σύλλα» στην Αιδηψό, πληροί τις προϋποθέσεις της συμφωνίας. Αρχίζει όμως να γίνεται συνείδηση ότι ο κλάδος ιαματικού τουρισμού πρέπει να εκμεταλλευτεί τις διαφαινόμενες στον χώρο αυτό δυνατότητες.

 

Διαμόρφωση και προσφορά του θερμαλιστικού προϊόντος

Το θερμαλιστικό προϊόν του «θερμαλιστικού κέντρου Αγιάσματα» θα είναι βασικά υπόθεση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Οι υπάρχουσες και οι μελλοντικές θερμαλιστικές επιχειρήσεις θα φροντίζουν για την διαμόρφωση των πακέτων προσφερόμενων υπηρεσιών θερμαλισμού, στο μέτρο που θα αυξάνεται η ζήτηση.

Προϋπόθεση ωστόσο για την για την διαμόρφωση προϊόντων θερμαλισμού από την ιδιωτική πρωτοβουλία είναι η παροχή θερμού ιαματικού νερού στις ιδιωτικές θερμαλιστικές μονάδες.

 • Ο Δήμος με την Προμηθευτική ή άλλο φορέα μπορεί φυσικά να συμμετάσχει στην προσφορά υπηρεσιών θερμαλισμού, αξιοποιώντας κατάλληλα το υπάρχον υδροθεραπευτήριο. Είναι σαφές, ωστόσο, ότι το υδροθεραπευτήριο πρέπει να μεταθέσει το κέντρο βάρους των προσφερόμενων υπηρεσιών του, από την απλή λουτροθεραπεία στην μπανιέρα, στον θερμαλισμό, αρχής γενομένης από την κατασκευή εσωτερικής ή εξωτερικής πισίνας, jakuzzi κλπ.. Σύμφωνα με τους ειδικούς το υδροθεραπευτήριο είναι το μοναδικό σύγχρονο κτίριο χρήσης ιαματικού νερού τουλάχιστον στην περιοχή του Β. Αιγαίου. Πρέπει απλά να προσαρμόσει το προσφερόμενο προϊόν του στις σύγχρονες απαιτήσεις του καταναλωτή.

 

Δράσεις οργανωτικού χαρακτήρα και υποδομές

Η ανάπτυξη και προσφορά του θερμαλιστικού προϊόντος προϋποθέτει μια σειρά από δράσεις, οι οποίες αφορούν ως επί το πλείστον σε ενέργειες οργανωτικού χαρακτήρα, καθώς και στην δημιουργία των απαραίτητων και κατάλληλων υποδομών που θα στηρίξουν την ανάπτυξη της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. 

Οι δράσεις οργανωτικού χαρακτήρα, καθώς και η δημιουργία των αναγκαίων υποδομών δεν μπορούν να αναληφθούν από την ιδιωτική πρωτοβουλία, είτε γιατί είναι αρμοδιότητα του φορέα διαχείρισης της ιαματικής πηγής και της προϊστάμενης του αρχής, δηλαδή του Δήμου Χίου, είτε γιατί η οργανωτική και χρηματοοικονομική δαπάνη είναι κατά πολύ εκτός δυνατοτήτων των σημερινών πολύ μικρού μεγέθους οικογενειακών επιχειρήσεων που αποτελούν τον ιδιωτικό τομέα.

 • Διακρίνουμε τις οργανωτικές ενέργειες και τις ενέργειες για τις απαραίτητες υποδομές σε αμέσου δράσεως και σε υποδομές που μπορούν να πραγματοποιηθούν σε βάθος 5ετίας:

 

Οι αμέσου δράσεως οργανωτικές ενέργειες και υποδομές για τα Αγιάσματα, σε χρονική προτεραιότητα (χρονοδιάγραμμα), είναι:

Απόλυτα αμέσου δράσεως είναι η οι ενέργειες που αναφέρονται στην αναγνώριση της ιαματικής πηγής θερμού νερού. Η υπόθεση αυτή κυριολεκτικά σέρνεται εδώ και μερικά χρόνια τώρα, αναιτιολόγητα. Από ότι όμως πληροφορούμαστε έχει τεθεί τελεσίδικα πλέον καταληκτική ημερομηνία για το τέλος του έτους. Πρέπει συνεπώς να προχωρήσουν άμεσα όλες οι ενέργειες που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις (νόμοι 3498/2006, 17414/2009, 4049/2012 και 4179/2013) για την αναγνώριση της πηγής. Στο άρθρο 20, παραγρ. 5 του νόμου 4179/2013 προβλέπονται οι δράσεις για την αναγνώρισή της από την αρμόδια επιτροπή του υπ. τουρισμού.

Να ολοκληρωθούν άμεσα τα έργα στην πηγή και γύρω από αυτή όπως τα πρότεινε ο γεωλόγος κ. Αγγελίδης, σε σχετική μελέτη του προς την Προμηθευτική και τον Δήμο Χίου από τον Οκτώβριο 2012 και τα οποία αποτελούν προϋπόθεση για την αναγνώριση της πηγής από την αρμόδια επιτροπή του υπ. τουρισμού. Έγιναν ορισμένα έργα, αλλά όχι όλα όσα πρότεινε στην μελέτη του ο κ. Αγγελίδης.

Να γίνουν οι αναγκαίες ενέργειες (συστηματικές αναλύσεις από πιστοποιημένα εργαστήρια και ιατρικά κέντρα) ως προς τις ενδείξεις και αντενδείξεις του ιαματικού νερού και να δρομολογηθεί η πιστοποίησή του από τις αρμόδιες ελληνικές και ευρωπαϊκές αρχές, ώστε να συμπεριληφθεί η πηγή στον κατάλογο των ευρωπαϊκών ιαματικών πηγών από τον οποίο επιλέγουν την προτίμησή τους οι Ευρωπαίοι ασφαλισμένοι με δαπάνη των ασφαλιστικών τους ταμείων.

Να γίνουν οι απαραίτητες μελέτες και ενέργειες στην πηγή θερμού νερού για την απελευθέρωση της ροής της και την αύξηση των ποσοτήτων απόδοσης. Οι γεωλόγοι,  Δρ. Μιχάλης Παπαδάκης, από το ΕΜΠ και Δρ. Ζήσης Αγγελίδης από το ΑΠΘ θεωρούν ότι υπάρχει άφθονο νερό που θα μπορούσε να αντληθεί με γεωτρήσεις.

Να εκσυγχρονιστεί το υπάρχον δημοτικό υδροθεραπευτήριο και να λειτουργήσει, όπως προαναφέρθηκε στην βάση της νέας φιλοσοφίας, δηλαδή με προσφορά νέων υπηρεσιών θερμαλισμού σε βάρος των όχι πια τόσο αποδοτικών παλιών υπηρεσιών (λουτροθεραπείας σε μπανιέρα). Πάντως, για την συνέχιση της λειτουργίας του, στον νόμο 4179/2013 προβλέπονταν η υποβολή ορισμένων δικαιολογητικών στον ΕΟΤ για την έκδοση σχετικής βεβαίωσης μέχρι τον Απρίλιο του 2014.

 • Να αποφασιστεί, τέλος, ποιος φορέας θα αναλάβει διαχειριστής του ιαματικού νερού, όπως προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις. Στον νόμο 3498/2006, παραγρ. 13, καθώς και τον νόμο 4179/2013, παραγρ. 4 ,  που καθορίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του φορέα διαχείρισης αναφέρεται, ότι ο φορέας διαχείρισης πρέπει να διαθέτει κατάλληλη τεχνογνωσία καθώς και οργανωτική και υλικοτεχνική υποδομή.

 

Οι δράσεις αναφορικά με τις υποδομές του οικισμού και του ευρύτερου χώρου, μπορούν προγραμματισθούν σε βάθος 5ετίας και είναι οι εξής:

Ο φορέας διαχείρισης του θερμού ιαματικού νερού πρέπει να αρχίσει έγκαιρα με τις μελέτες και τα έργα κατασκευής δικτύου παροχής ιαματικού νερού στις θερμαλιστικές επιχειρήσεις, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στην ζήτηση. Υπενθυμίζεται, πάντως, ότι σύμφωνα με τον νόμο οι θερμαλιστικές επιχειρήσεις έχουν προτεραιότητα στην παροχή ιαματικού νερού έναντι παροχών άλλων χρήσεων.

Δοθέντος ότι οι ιαματικές πηγές στις περισσότερες περιπτώσεις αποτελούν τουριστικό αξιοθέατο, πρέπει να υιοθετηθεί η ιδέα αυτή και για τα Αγιάσματα. Η κατάλληλη διαμόρφωση του χώρου γύρω από την πηγή θα πρέπει να συνδυασθεί και με δυνατότητα πρόσβασής της (δρόμος) που σήμερα δυστυχώς δεν υπάρχει. Υπενθυμίζουμε την πρόταση του κ. Δημάρχου για σχετικό αρχιτεκτονικό διαγωνισμό.

Η επίλυση του προβλήματος αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων, όπως και του χρησιμοποιημένου ιαματικού νερού.  Εξυπακούεται ότι είναι αδιανόητο για ένα κέντρο θερμαλισμού, μια λουτρόπολη με αξιώσεις να προσελκύσει επισκέπτες πέραν των συνόρων, τα λύματα να αντιμετωπίζονται με βόθρους ή, το χειρότερο, να κατευθύνονται στην θάλασσα.

Με την ίδια έννοια θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα για την αποκομιδή, προσωρινή επεξεργασία (χώροι προσωρινής αποθήκευσης και πιθανόν και επεξεργασίας) και απομάκρυνση των απορριμμάτων.

Η βελτίωση της οδικής πρόσβασης στα Αγιάσματα από την Βολισσό. Θα πρέπει να αμβλυνθούν οι απότομες στροφές και να διανοιχθούν  τα στενά σημεία του δρόμου, ώστε και ο χρόνος της διαδρομής να μικρύνει και ορισμένοι, έστω, ταξιδιώτες να αποφεύγουν δυσάρεστες καταστάσεις (ναυτία κλπ.).

Να πραγματοποιηθεί γεωλογική-υδρολογική μελέτη και να δημιουργηθεί σύγχρονος ταμιευτήρας στην πηγή πόσιμου νερού της Λευκάντριας. Οι προαναφερθέντες επιστήμονες θεωρούν ότι το νερό της πηγής της Λευκάντριας διαθέτει ιδιότητες που το καθιστούν κατάλληλο για ποσιθεραπεία. Η ποσιθεραπεία αποτελεί συστατικό στοιχείο  της έννοιας του θερμαλισμού.

Όπως γίνεται φανερό, πρόκειται για ένα σύνολο δράσεων, από τις οποίες ίσως οι περισσότερες είναι οργανωτικού χαρακτήρα και δεν απαιτούν πολλά χρήματα, ενώ μια σειρά από άλλες είναι επενδύσεις και απαιτούν κονδύλια.

Οι επενδύσεις στις υποδομές θα αποδώσουν σε βάθος χρόνου και είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη της ιδιωτικής επιχειρηματικής δραστηριότητας η οποία και θα μεριμνήσει για την δημιουργία προσφοράς των απαραίτητων υποδομών υποδοχής και εξυπηρέτησης των επισκεπτών.


 1. Γιάννης Παπαδημητρίου


 1. Για την «Θέρμαι Αγιασμάτων» ΚοινΣΕπ.

Αθήνα, 11/2/2015